Van hieruit, zal als volgt naar de overeenkomende partijen verwezen worden:

 • Fur Everyone: ‘contracterende partij’;
 • Andere partij: ‘instemmende partij’; en
 • De partijen tezamen: ‘partijen’ of ‘beide partijen’.

 

Titel 1: offerte en onderhandelingsfase.

 1. Dit onderdeel is van toepassing op de pre-contractuele fase, d.w.z de handelingen voor de overeenkomst, zie titel 2.
 2. Offertes tussen de contracterende partijen zijn vrijblijvend en niet-bindend en tegen-offertes kunnen gemaakt worden, tot het moment dat beide partijen expliciet hun overeenkomst aan elkaar bekend maken en hiermee instemmen of de onderhandelingen afgebroken worden.
 3. Beide partijen hebben het recht om op elk moment van de onderhandelingsfase, de onderhandelingen af te breken zonder gevolgen. Er kan in deze fase, tenzij apart contractueel vastgelegd, geen binding plaatsvinden.

 

Titel 2: Overeenkomst.

 1. Onder ‘overeenkomst’ valt te verstaan: datgene wat valt na het moment waarop beide partijen aangeven gebonden te willen worden aan de overeenkomst en hebben ingestemd met de onderhandelde:
 • Product(details);
 • Kwantiteit;
 • Prijs; en
 1. De aanwezigheid van (een) onderhandeld(e) product(details), kwantiteit, prijs en levertijd staat niet gelijk aan een geldige overeenkomst, alleen als beide of een van de partijen expliciet aangeven/aangeeft dat er verdere onderhandelingen moeten plaatsvinden (over verdere details van een potentiele overeenkomst), als dit niet wordt aangegeven of uit het gedrag van de andere partij ontwijfelbaar kan worden opgemerkt, mag ervan worden uitgegaan dat er een overeenkomst is.
 2. In verband met de genomen financiële toewijding aan de overeenkomst, zie titel 3, kan de overeenkomst niet gevolgloos door de instemmende partij verbroken worden.

 

Titel 3: levertijd, afbreken de overeenkomst.

 1. De levertijd, in de vorm van een leverdatum dient overeen te worden gekomen tijdens de onderhandelingsfase, tenzij beide partijen anders overeenkomen, en zal gebaseerd worden op een geleerde inschatting van de contracterende partij naar de noodzakelijke duur van het verkrijgen en verzenden van het/de product(en). Over de leverdatum kan onderhandeld worden, als er bijvoorbeeld voorkeuren liggen aan de kant van de instemmende partij. Tevens kan er overeengekomen worden om een globale levertijd vast te stellen, bestaande uit twee data waar tussen het product geleverd zal worden.
 2. De instemmende partij kan doorgaans niet de overeenkomst afbreken, tenzij de contracterende partij zich nog niet financieel heeft toegewijd aan de overeenkomst, nog geen stappen heeft ondernomen om het/de product(en) te verkrijgen en/of de financiële toewijding of genomen stappen nog, zonder gevolgen, terug kan trekken.
 3. De contracterende partij kan besluiten dat gemaakte kosten of toewijdingen niet substantieel genoeg zijn om het afbreken, op aanvraag van de instemmende partij, te weigeren, maar zal in dit geval wel deze kosten, via factuur, aan de instemmende partij in rekening brengen.
 4. Eigendomsrechten over het/de product(en) zullen op de instemmende partij overgaan op de leverdatum (en feitelijk pas op het moment dat het/de product(en) overhandigd worden aan de instemmende partij).
 5. De overeengekomen levertijd dient nagekomen te worden door de contracterende partij, tenzij er overmacht is.
 6. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: zaken buitenom de macht van de contracterende partij, die niet verholpen hadden kunnen worden, voor de doeleinden van deze voorwaarden zijn dit voornamelijk, al zij het daartoe niet beperkt:
 • Indien het bestelde product/de bestelde producten speciaal door de contracterende partij via, voorheen, onbekende kanalen verkregen moeten worden en het proces verstoord wordt door onvoorziene omstandigheden.

(Niet geldig indien de verstoring door de contracterende partij naar alle redelijkheid voorkomen had kunnen worden of als het direct door de contracterende partij veroorzaakt is of door haar nalatigheid).

 • Veranderingen aan de kant van de instemmende partij, waardoor de contracterende partij de overeenkomst niet binnen de levertijd kan uitvoeren.

(Niet geldig indien er aan de kant van de contracterende partij niet-overmachtswaardige belemmeringen liggen, maar alleen indien deze de overeenkomst te goeder trouw heeft uitgevoerd).

 • Belemmeringen in het bezorgingsproces van het/de product(en), alleen indien dit proces verzorgd wordt door een derde partij.
 1. Overmacht is niet van toepassing op overeenkomsten waarbij de contracterende partij reeds bekend is met het/de product(en) en de kanalen waardoor deze verkregen kunnen worden, tenzij deze kanalen dusdanig verstoord worden, dat beide partijen inzien dat levering binnen de levertijd onmogelijk is geworden.
 2. De instemmende partij mag er doorgaans vanuit gaan dat het risico voor het bijtijds verkrijgen van het/de product(en) bij de contracterende partij ligt, tenzij deze expliciet, tijdens de onderhandelingsfase, aangeeft dat het risico van een bepaald aspect van de overeenkomst niet door haar draagbaar is, waarmee de instemmende partij vervolgens expliciet mee dient in te stemmen. Dit kan de contracterende partij alleen claimen indien specifieke eisen van de instemmende partij niet overeenkomen met de gewone wijze van handelen of bekende kanalen van de contracterende partij.
 3. Indien de contracterende partij zich niet op overmacht kan beroepen voor de reden van een overschrijden van de levertijd, zal er een vastgelegde prijsreductie plaatsvinden.
 4. De vastgelegde prijsreductie is als volgt, vanaf de dag van de overschrijding*:
 • 1% van de overeengekomen prijs per werkdag in de eerste 10 werkdagen (2 weken) en 0,5% van de overeengekomen prijs per zaterdag en zondag in deze 2 weken;
 • 2% van de overeengekomen prijs per werkdag in de tweede 10 werkdagen (2 weken) en 1% van de overeengekomen prijs per zaterdag en zondag in deze 2 weken;
 • 5% van de overeengekomen prijs per week vanaf de 5de week** tot en met de 6ste week;
 • 10% van de overeengekomen prijs per week vanaf de 7de week tot en met de 8ste week;
 • 20% van de overeengekomen prijs per week vanaf de 9de week tot en met de 10de week; en
 • De overige 7% van de overeengekomen prijs zal vervallen na de 10de week, waarna de instemmende partij andere maatregelen kan treffen ten gunste van het nakomen van de overeenkomst.

(Al de bovenstaande percentages, gebaseerd op de overeengekomen prijs, zijn cumulatief, dus na de eerste twee weken is de prijs met 11% gereduceerd, met 33% na de eerste vier weken etc.).

*d.w.z. de eerste dag na de afgesproken leverdatum of de levertermijn is de eerste dag (werkdag of weekenddag) van de eerste 2 weken waarin de prijsreductie gaat gelden.

**De prijsreductie voor een week wordt al vanaf de maandag van die week volledig gerekend. (Dus op de maandag van week 5 van de overschrijding, reduceert de prijs met 5%).

 1. De regeling van 16 is alleen van toepassing in gevallen van nalatigheid en in de situatie van 19, als de contracterende partij de in 19 beschreven procedure nog niet heeft ingezet.
 2. Indien andere middelen worden aangewend, door de instemmende partij, om de contracterende partij tot nakomen van de overeenkomst te dwingen, zoals het aanspannen van een juridische procedure, voordat de prijsreductie volledig is beëindigd, zal deze automatisch stoppen met gelden en heeft de instemmende partij hier slechts recht op tot en met de dag dat deze de eerste stappen ondernam om op een andere wijze nakoming af te dwingen.
 3. Indien de contracterende partij de overeenkomst niet langer kan nakomen of dit voorziet en de reden hiertoe niet onder overmacht valt, is het toegestaan om de overeenkomst af te ronden met de betaling van een vergoeding aan de instemmende partij, deze vergoeding zal bestaan uit 33% van de prijs van het/de product(en), eventueel vermeerderd met kosten beschreven in 20. Deze procedure kan alleen worden ingezet indien de prijsreductie onder of gelijk aan 33% is. De prijsreductie-procedure wordt automatisch stopgezet op de dag* dat de contracterende partij bekend maakt deze procedure in te willen zetten. Indien blijkt dat deze procedure niet ingezet had mogen worden, zal het zijn alsof de prijsreductie-procedure nooit is stopgezet. **

 

*De dag van de aankondiging wordt nog meegerekend in de prijsreductie.

**d.w.z. de dagen/weken die er tot dan toe, vanaf de stopzetting, verstreken zijn, worden meegerekend.

 1. De instemmende partij kan tevens vergoeding verkrijgen voor duidelijk aantoonbare kosten die het directe gevolg zijn van de te late levering, deze worden opgeteld bij de procedure van 16 of 19 en dienen door de contracterende partij voldaan te worden.

 

Titel 4: Betaling.

 1. Betaling voor de geleverde producten en diensten, verbonden aan de overeenkomst, van de contracterende partij dienen door de instemmende partij voldaan te worden binnen 30 dagen na het ontvangen van de factuur (doorgaans vlak na of gelijktijdig met de leveringsdatum).
 2. Indien de instemmende partij de betaling niet binnen deze 30 dagen voldoet, zullen er rentekosten over de prijs gerekend worden, de rente wordt niet berekend over de prijs incl. eerdere rentekosten, maar steeds opnieuw over de originele prijs.
 3. De renteregeling is als volgt:
 • 1% van de overeengekomen prijs per werkdag in de eerste 10 werkdagen (2 weken) en 0,5% van de overeengekomen prijs per zaterdag en zondag in deze 2 weken;
 • 2% van de overeengekomen prijs per werkdag in de tweede 10 werkdagen (2 weken) en 1% van de overeengekomen prijs per zaterdag en zondag in deze 2 weken;
 • 5% van de overeengekomen prijs per week vanaf de 5de week* tot en met de 6ste week;
 • 10% van de overeengekomen prijs per week vanaf de 7de week tot en met de 8ste week; en
 • 20% van de overeengekomen prijs per week vanaf de 9de week tot en met de betaling.

 

* De rentekosten voor een week worden al vanaf de maandag van die week volledig gerekend.

 

 1. Indien andere middelen worden aangewend, door de contracterende partij, om de instemmende partij tot betaling te dwingen, zoals het aanspannen van een juridische procedure, voordat de renetkosten-procedure volledig is beëindigd, zal deze automatisch stoppen met gelden en heeft de contracterende partij hier slechts recht op tot en met de dag dat deze de eerste stappen ondernam om op een andere wijze betaling af te dwingen.
 2. De contracterende partij kan tevens vergoeding verkrijgen voor duidelijk aantoonbare kosten die het directe gevolg zijn van de nalatige betaling, deze worden opgeteld bij de prijs en rentekosten.

Titel 5: Garantie.

 1. Indien een product van de contracterende partij ondeugdelijk is en/of hierdoor (gedeeltelijk, maar wezenlijk) defect raakt maakt de instemmende partij aanspraak op garantie.
 2. Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen van de instemmende partij, is het afhankelijk van de oorzaak van deze ontevredenheid, of de instemmende partij aanspraak kan maken op garantie, namelijk:
 • Indien de contracterende partij de instemmende partij onvoldoende heeft geïnformeerd of bepaalde informatie weigerde te volstrekken aangaande het product, maakt de instemmende partij aanspraak op garantie;
 • Indien de contracterende partij de instemmende partij heeft voorgelogen over een bepaald aspect van het product, maakt de instemmende partij aanspraak op garantie;
 • Indien de contracterende partij naar eis van de instemmende partij en naar alle redelijkheid heeft voldaan aan de informatieplicht, en het product voldoet niet aan de verwachtingen van de instemmende partij, maakt de instemmende partij geen aanspraak op garantie;
 • Indien de instemmende partij ontevreden is over een niet-wezenlijk aspect van het product, waarvan deze niet tijdens de onderhandelingsfase heeft aangegeven dat het voor haar essentieel was, maakt de instemmende partij geen aanspraak op garantie; en
 • Indien de instemmende partij ontevreden is over een niet-wezenlijk aspect van het product, waarvan deze tijdens de onderhandelingsfase WEL duidelijk heeft aangegeven dat het voor haar essentieel was, maakt de instemmende partij WEL aanspraak op garantie.
 1. De garantie bestaat uit het volledig terugbetalen van de betaalde prijs door de contracterende partij aan de instemmende partij (waarbij het/de defectie(f)(ve) product(en) worden teruggenomen) of een vervanging van het/de defectie(f)(ve) product(en).
 2. Andere kosten of schade die veroorzaakt zijn door een ondeugdelijk product kunnen niet via de garantieregeling vergoed worden en zullen via een andere weg in rekening moeten worden gebracht.
 3. Een vervanging van een defectief product moet beschouwd worden als een nieuwe overeenkomst, waarbij een leveringstijd vastgesteld wordt en de huidige voorwaarden op van toepassing zullen zijn.
 4. De standaardgarantie is 6 maanden, onder het huidige Nederlandse recht wil dit zeggen dat binnen deze periode de contracterende partij moet aantonen dat de schuld van een defect bij de instemmende partij ligt, als deze dat vermoedt, terwijl na deze 6 maanden de instemmende partij dient te bewijzen dat de schuld van een defect bij de contracterende partij ligt (ondeugdelijkheid), als deze dat vermoedt.
 5. De standaardgarantie vervalt onmiddellijk indien de instemmende partij wezenlijke aanpassingen maakt aan het product, d.w.z. dat de bewijslast naar de instemmende partij verschuift.
 6. Onder ‘wezenlijke aanpassingen’ wordt verstaan: alle aanpassingen waarbij iets aan het product wordt toegevoegd of van wordt weggedaan of waarbij het product relatief permanent wordt vastgemaakt aan een ander object.
 7. Garantieaanspraak in het geval van een defect door ondeugdelijkheid van een product waar een wezenlijke aanpassing op is toegepast, kan alleen verkregen worden, indien de instemmende partij aantoont dat de wezenlijke aanpassing niet de oorzaak was van het defect, maar de ondeugdelijkheid van het product.
 8. De instemmende partij kan voorkeur aangeven voor een bepaalde garantieregeling (terugbetaling of vervanging). De contracterende partij is verplicht deze voorkeur te volgen, tenzij vervanging door overmacht onmogelijk geworden is.
 9. Een afwijkende garantieregeling dient buitenom deze voorwaarden, voor het sluiten van een overeenkomst onderhandeld te worden.

 

Titel 6: Aansprakelijkheid.

 1. De contracterende partij is niet aansprakelijk voor enig ongenoegen veroorzaakt door haar producten, m.u.v. de onderstaande gevallen.
 2. De contracterende partij is aansprakelijk voor ongenoegen veroorzaakt door een agent van de contracterende partij, die, omwille van diens functie, een aflevering of ophalen van het product uitvoert.

(Deze regeling geldt niet voor gevallen waarin een derde partij een van deze acties verzorgt, bijvoorbeeld als een postbedrijf gebruikt wordt voor de bezorging).

 1. De contracterende partij is aansprakelijk voor defecten aan het product zelf die zijn veroorzaakt tijdens een van de bovenstaande acties uitgevoerd door een agent van de contracterende partij, omwille van diens functie, zie 38, hierop is de garantieregeling van toepassing.
 2. De contracterende partij is aansprakelijk voor ongenoegen veroorzaakt door de ondeugdelijkheid van een product, maar niet voor schade of letsel veroorzaakt door andersoortige defecten.

 

Titel 7: Transport en verzending.

 1. Allerhande transport- of verzendkosten zijn, indien overeengekomen, voor de rekening van de instemmende partij, hetzij deze zijn veroorzaakt door uitbesteding aan een derde partij, dan wel door kosten van een agent van de contracterende partij.
 2. Deze kosten zullen in de prijs (op de factuur) verwerkt worden.
 3. Onder transport- en verzendkosten valt o.a.: reguliere verzendkosten, invoerrechten of extra kosten voor het buitenland, benzinekosten voor bezorging, verpakkingskosten etc.
 4. De wijze van transport of verzending dient tussen de partijen te worden overeengekomen, hetzij tijdens de onderhandelingsfase of een redelijke tijd voor het leveringsmoment.
 5. Speciale verzendingen, services of regelingen rond de verzending worden alleen toegevoegd of toegepast als dit expliciet overeengekomen is, waarvan de kosten voor de rekening van de instemmende partij zullen zijn.
 6. Transport- en verzendkosten zijn voor de rekening van de contracterende partij, wanneer de kosten niet overeen zijn gekomen met de instemmende partij, zoals, maar niet beperkt tot:
 • Ongewone transport- en verzendwijzen die de contracterende partij op eigen initiatief als afwijkende maatregel inzet; of
 • Invoerrechten (of andersoortige kosten verbonden aan invoer vanuit het buitenland) die de contracterende partij niet van tevoren voorzien en gemeld had aan de instemmende partij en waarover, zo dus, geen overeenkomst bestond.

 

Titel 8: Afwikkeling van Geschillen en Rechtsgeldigheid.

 1. Bij langdurige conflict, over een aspect van de overeenkomst, nadat deze gesloten is, of enig ander aspect besproken dan wel niet besproken in deze voorwaarden, waarbij de remedies en regelingen besproken in deze voorwaarden geheel uitgeput zijn, dan wel ontoereikend gevonden worden, kan worden overgestapt op het aanspannen van een juridische procedure binnen de grenzen van het Nederlands recht.
 2. Indien de contracterende partij aansprakelijk gehouden kan worden onder titel 7 van deze voorwaarden of onder enige provisie of regel van het Nederlandse recht, dient de instemmende partij compensatie of enige andere remedie te zoeken via een juridische procedure binnen de grenzen van het Nederlands recht.
 3. Indien enige clausules uit deze voorwaarden niet in overeenstemming zijn met het Nederlands recht, mogen deze als nietig en niet geschreven beschouwd worden, maar dat alleen als ze door een geldige rechtsautoriteit onder het Nederlandse recht of door de contracterende partij zelf aldus bestempeld worden.
 4. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.